Opening hours:

Wednesday - Thursday - Friday -Saturday: Take-away

Reserv  under 072 200 97 66

Meny 8-11 juli 2020