Opening hours:

Friday -Saturday: 18.00-21.00

Reserv  under 072 200 97 66

Meny 20-21 november 2020